Forum Ateista.pl
Ochrona planety - Wersja do druku

+- Forum Ateista.pl (https://ateista.pl)
+-- Dział: Filozofia i światopogląd (https://ateista.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Pozostałe zagadnienia filozoficzne i światopoglądowe (https://ateista.pl/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Wątek: Ochrona planety (/showthread.php?tid=14256)RE: Ochrona planety - ZaKotem - 19.08.2019

pilaster napisał(a): Ponieważ strona Ziemia na Rozdrożu nadal nie żyje, tym razem link z innej podobnej


Cytat:Zebrani na spotkaniu zgodzili się, że przedstawiona diagnoza systemu gospodarczego pokazuje, że rosnący dobrobyt społeczeństw powstał na skutek niekontrolowanej konsumpcji. Biorąc jednak pod uwagę prognozy zużycia surowców w gospodarce nastawionej na wzrost wykładniczy, wydaje się, że jesteśmy na progu katastrofy – dojścia do granic możliwości dotychczasowego systemu. Trwały wzrost gospodarki paradoksalnie stanie się źródłem upadku – załamania obecnego modelu gospodarczego. – Jak więc ograniczyć konsumpcję i doprowadzić do jej zrównoważenia? – pytano.

I znów motyw o nadmiernej ("niekontrolowanej") konsumpcji jako źródła Zagłady. Dobrobyt jest zły i trzeba go ograniczyć. Pytanie jest nie czy to zrobić, ale jak.

ZaKotem również znalazł medium klimatystycznych antykonsumpcjonistów:

Wyzwolenie gospodarki spod tyranii konsumpcji, jak o tym marzy premier Morawiecki, nie będzie łatwe.

(...)

Chodzi głównie o zwrócenie uwagi na skutki uboczne konsumpcjonizmu, które najprostszą drogą prowadzą do degradacji środowiska naturalnego człowieka i samego człowieka. Nie są to jednak ani proste, ani łatwe do przeprowadzenia działania; opór materii i rozlicznych interesów jest zbyt wielki.

Konsumpcjonizm to dziś coś więcej niż zwykłe pojęcie z dziedziny ekonomii – to sposób życia świadczący o mocno zdegradowanej tożsamości współczesnej jednostki. To przede wszystkim najpopularniejsza chyba w XXI wieku – i to nie tylko w krajach bogatych – postawa niewspółmiernego do potrzeb przywiązania do dóbr materialnych i pseudoduchowych, do coraz to bardziej niepotrzebnych, wydumanych usług, do nieokiełznanej rozrywki, rzadko mającej cokolwiek wspólnego z kulturą.

(...)


„Mieć” czy jednak „być”?

To bodaj najtrudniejsze pytanie współczesności często powtarzał Jan Paweł II. Dziś rzadko zadawane, choć chyba wszyscy zaczynają się już na swój sposób martwić widocznymi konsekwencjami rozbuchanego konsumpcjonizmu.

Jan Paweł II z właściwą sobie przenikliwością diagnozował cywilizacyjne zagrożenie ze strony konsumpcjonizmu i ostrzegał nas przed nim już wtedy, kiedy w Polsce jeszcze nawet nam się nie śniło o konsumpcyjnym rozpasaniu: „«Posiadanie» rzeczy i dóbr samo przez się nie doskonali podmiotu ludzkiego, jeśli nie przyczynia się do dojrzewania i wzbogacenia jego «być», czyli do urzeczywistnienia powołania ludzkiego jako takiego” (encyklika „Sollicitudo rei socialis” z 1987 r., nr 29).

https://m.niedziela.pl/artykul/138309/nd/W-pulapce-konsumpcjonizmu


RE: Ochrona planety - pilaster - 19.08.2019

I jeszcze jeden link do wypowiedzi klimatystów. Właściwie nawet nie wymaga żadnego komentarza. Zwraca jedynie pilaster uwagę na język:Cytat:Nie zre­du­ko­wa­li­śmy stru­mieni popu­la­cji


Redukcja strumienia populacji....

Brzmi nawet lepiej niż "ostateczne rozwiązanieSmutny


Cytat:Ist­nieją tylko dwa spo­soby, aby zmniej­szyć wzrost ludz­ko­ści: reduk­cja liczby uro­dzeń lub zwięk­sze­nie śmier­tel­no­ści. Który by pan wybrał?
Nikt nie chce decydować.
Ja także. Zresztą i tak utra­ci­li­śmy już moż­li­wość wyboru.


Oni po prostu nie mają już wyboru...  Smutny

Przecież komuniści czy naziści, też nie chcieli nikogo zabijać. Tylko nie mieli już wyboru...


Cytat: prze­kro­czy­li­śmy szczyt wydo­by­cia ropy [Peak Oil] i gazu.


Tak, jakby ktoś nie wiedział, wywiad jest z 2012 roku. Już wtedy oni ten peak oil przekroczyli...  Duży uśmiech Nie tylko ropy, ale i gazu (faktycznie w latach 2011-2018 wydobycie gazu na świecie wzrosło o 19%)


Cytat:Chiny, Szwe­cja, Niemcy, Rosja, Stany Zjed­no­czone mają różné sys­temy spo­łeczne, ale w każ­dym z tych kra­jów emi­sje CO2 rosną,


Naprawdę W latach 2011-2018 emisje z tych krajów wzrosły tylko w Chinach. We wszystkich pozostałych (nawet w Rosji) ...spadły  Cwaniak


Cytat:W zeszłym [2011] roku wypro­du­ko­wa­li­śmy wię­cej dwu­tlenku węgla niż przez całą dotych­cza­sową histo­rię ludz­ko­ści.


Emisje w 2011 wyniosły 32 mld ton CO2
W 2010 - 31 mld
W 2009 - 29,7 mld

Czyli tylko suma z dwóch lat 2009 i 2010 była wyższa niż z roku 2011. A co dopiero z "całej historii ludzkości"  Cwaniak

Dlaczego Meadows tak łże i to łże tak ordynarnie? 

Czyżby wiedział, że posłuszne vanaty i cobrasy będą zawrzaskiwać każdego, kto zwróci na to uwagę?


Cytat:Sta­ramy się zmniej­szyć udział ener­gii z paliw kopal­nych uży­wa­jąc w więk­szym zakre­sie źródeł alter­na­tyw­nych, takich jak wiatr i ener­gia sło­neczna. Następ­nie dokła­damy sta­rań, aby bar­dziej wydaj­nie wyko­rzy­sty­wać ener­gię poprzez izo­la­cję domów, opty­ma­li­za­cję sil­ni­ków itd. Pra­cu­jemy wyłącz­nie nad aspek­tami tech­nicz­nymi, ale zanie­dbu­jemy cał­ko­wi­cie współ­czyn­nik zalud­nie­nia i jeste­śmy prze­ko­nani, że nasz stan­dard życia jest coraz lep­szy, a przy­naj­mniej pozo­staje taki sam. Igno­ru­jemy liczeb­ność popu­la­cji i spo­łeczne ele­menty rów­na­nia sku­pia­jąc się cał­ko­wi­cie na roz­wią­za­niu pro­blemu od strony tech­nicz­nej. Zatem ponie­siemy porażkę, ponie­waż wzrost stan­dar­dów życia i liczeb­no­ści popu­la­cji jest znacz­nie więk­szy niż oszczęd­ność na wydaj­no­ści i alter­na­tyw­nych źródłach ener­gii.

Zatem prosto i bez obcyndalania się mamy postulat nr 5 - żadne działania "techniczne", czyli pozostające w ramach normalnej wolnorynkowej gospodarki nie dadzą rozwiązania - postulat nr 6, czyli masowa ekster..., tj tfu! oczywiście redukcja strumienia populacji,  jest nieodzowna  Smutny Należy zmniejszyć liczebnosc populacji, albo przynajmniej standard jej życia.

A w kwestii politycznej:


Cytat:Demo­kra­cja jest rze­czy­wi­ście bar­dzo mło­dym eks­pe­ry­men­tem społeczno-politycznym. I obec­nie nie ist­nieje. Wytwo­rzyła kry­zysy, z któ­rymi nie jest w sta­nie sobie pora­dzić. Demo­kra­cja obec­nie nie wnosi nic z punktu widze­nia przetrwania.


I wszystko jasne...  Smutny


Cytat:W 2006 roku Den­nis Meadows wystą­pił na kon­fe­ren­cji ASPO w Pizie. Nie prze­pada za poda­wa­niem dat, ale po dłuż­szej per­swa­zji uległ. Stwier­dził, że data upadku – rok 2030 – pro­gno­zo­wana przez modele z 1972 oka­zała się zbyt opty­mi­stycznaWykład­ni­czy wzrost popu­la­cji i wyko­rzy­sta­nia zaso­bów prze­biega szyb­ciej i ramy cza­sowe prze­su­nęły się w oko­lice roku 2020.

Pod­czas kon­fe­ren­cji „Era ogra­ni­czeń”, która odbyła się w maju 2014, potwier­dził, że praw­do­po­dobny prze­dział cza­sowy to lata [b]2015 – 2020[/b].

No proszę. Cywilizacja właśnie runęła. Wszyscy to widzą?  Duży uśmiech 


Cytat:Den­nis z powo­dze­niem prze­wi­dział upa­dek cywi­li­za­cji prze­my­sło­wej cztery dekady temu.


No przecież z powodzeniem przewidział.  Cwaniak

A jak się sam przed tym upadkiem zabezpieczył?

ZaKotem napisał(a): ZaKotem również znalazł medium klimatystycznych antykonsumpcjonistów:

Wyzwolenie gospodarki spod tyranii konsumpcji, jak o tym marzy premier Morawiecki, nie będzie łatwe.

A przecież Zakotem ciągle utrzymywał, że PIS jest skrajnym wrogiem klimatyzmu....  Cwaniak


RE: Ochrona planety - ZaKotem - 19.08.2019

ZaKotem w zasadzie podziela poglądy pilastra w kwestii "konsumpcjonizmu" i walki z "nadmierną konsumpcją". Tylko pilastrowi chyba zupełnie mylą się adresaci jego polemik i nie dostrzega źródeł antykonsumpcjonistycznej ideologii:


dane statyczne mówią, że to właśnie Niedziela jest najchętniej czytanym polskim tygodnikiem katolickim w kraju i zagranicą. – Sądzę, że taką sytuację zawdzięczamy swojej jednoznaczności. Bardzo pilnujemy, by być blisko Kościoła i wyrażać jego stanowisko. Polacy tego potrzebują. Działamy w głębokiej jedności z polskimi biskupami, czego najlepszym dowodem jest fakt, że mamy swe edycje w 22 diecezjach – podkreśla ks. inf. Skubiś.RE: Ochrona planety - pilaster - 19.08.2019

ZaKotem napisał(a):  pilastrowi chyba zupełnie mylą się adresaci jego polemik i nie dostrzega źródeł antykonsumpcjonistycznej ideologii:

Czyżby Zakotem uważał, ze Meadows, Ehrlich, Lovelock, czy Popkiewicz właśnie w tym miejscu mają źródło swojej ideologii?


RE: Ochrona planety - ZaKotem - 19.08.2019

pilaster napisał(a): A przecież Zakotem ciągle utrzymywał, że PIS jest skrajnym wrogiem klimatyzmu....  Cwaniak

PiS jest skrajnym wrogiem liberalizmu. Jeśli jakiś cel można osiągnąć metodami etatystycznymi - np. ograniczenie konsumpcjonizmu - to PiS przyciągnie ludzi dążących do tego celu. Jeśli jakiś cel można osiągnąć metodami wolnorynkowymi - np. poprawa jakości środowiska - to ludzi dążących do tego celi będzie odstręczał. Jeśli ktoś deklaruje cele sprzeczne - np. ograniczenie konsumpcjonizmu i poprawa jakości środowiska, co robią i księża, i ekologiści - to znaczy że tylko jeden z tych celów traktują na serio, a o drugim mówią dlatego, że w ich mniemaniu wypada. A to, o którym z tych celów myślą na serio, pokazują realne wybory polityczne. I realne wybory polityczne w Polsce pokazują to, że księży pociąga Pis, a ekologistów pociąga Antypis. Oczywiście w obu grupach znajdziemy wyjątki, ale wyjątki są wyjątkowe.

Ciekawym problemem jest to, dlaczego ekologiści uznają, że wypada mówić o ograniczeniu konsumpcji. Bo z ich postępowania, czyli nieprzyłączania się do Pisu, widać, że ich antykonsumpcjonizm i antykapitalizm to pic. Ale widocznie uważają, że takim picem kogoś przyciągną. Może czytelników "Niedzieli".

pilaster napisał(a): Czyżby Zakotem uważał, ze Meadows, Ehrlich, Lovelock, czy Popkiewicz właśnie w tym miejscu mają źródło swojej ideologii?
Prawdopodobnie. Kiedy w latach 70-80 dla każdego było już na chłopski rozum jasne, że socjalizm jest bankrutem ekonomicznym i prowadzić może tylko do zmniejszenia konsumpcji klasy robotniczej (a nie zwiększenia, jak obiecywał) lewicowi inteligenci na gwałt zaczęli od-ekonomiać swoją ideologię i przechodzić na pozycje wręcz spirytystyczne. Nie o dobrobyt chodzi, panie dzieju, tylko o dobra duchowe. A skąd mieli czerpać inspirację? Kościół głosił antykonsumpcjonizm już w latach 20.

To ideolodzy. Natomiast ich "klienci", czyli szeregowi klimatyści-ekologiści, jako libertyni wybierają sobie z oferty to, co im się podoba. Czyli ochronę środowiska poprzez konsumpcję artykułów proekologicznych i polityczne wybory sprzeczne z nazional-socjalizmem. Dlatego Pis jest wrogiem klimatyzmu niezależnie od treści ideologicznych, które są akurat bliskie jego sojusznikom.


RE: Ochrona planety - pilaster - 19.08.2019

ZaKotem napisał(a):  Jeśli ktoś deklaruje cele sprzeczne - np. ograniczenie konsumpcjonizmu i poprawa jakości środowiska, co robią i księża, i ekologiści - to znaczy że tylko jeden z tych celów traktują na serio, a o drugim mówią dlatego, że w ich mniemaniu wypada. A to, o którym z tych celów myślą na serio, pokazują realne wybory polityczne. I realne wybory polityczne w Polsce pokazują to, że księży pociąga Pis, a ekologistów pociąga Antypis. 

A który konkretnie segment Antypisu pociąga ekologistów? Czyżby sPOKO? A może PSL? Nawet SLD to nie jest to co misiaczki lubią najbardziej.

Dla ekologistów Antypis niczym się nie różni od PIS. Tyle że PIs obecnie rządzi i rządzi antyekologistycznie. Zatem pierwszym krokiem do wprowadzenia dyktatury ekologistycznej jest obalenie dyktatury pisowskiej. 

Stąd i takie fałszywe wrażenie o poparciu Antypisu przez ekologistów

Wreszcie i konsumpcjonizm w ujęciu kościelnym to nie to samo co konsumpcjonizm w ujęciu ekologistycznym.

"konsumpcjonizm" w nauce Kościoła to "bogactwo w duchu" - czyli stan, w którym dobra materialne stają się dla delikwenta ważniejsze niż dobra duchowe i gotów jest on poświęcić te drugie dla tych pierwszych.

Dlatego "bogatym w duchu" może być i reducent śmietnikowy, a Bill Gates, czy Warren Buffet "bogaty w duchu" być nie musi. I przynajmniej Gates - nie jest.

Natomiast w ujęciu ekologistycznym "konsumpcjonizm" to po prostu konsumpcja - posiadanie i używanie dóbr materialnych.


Cytat:
pilaster napisał(a): Czyżby Zakotem uważał, ze Meadows, Ehrlich, Lovelock, czy Popkiewicz właśnie w tym miejscu mają źródło swojej ideologii?
Prawdopodobnie. 
Ciekawe czy oni sami by się z tym zgodzili.  Cwaniak

Żeby nie było, są i przykłady pozytywne


Cytat:Po wiekach wylesiania i degradacji, w ciągu ostatnich 200 lat europejskie lasy stopniowo przechodzą proces odnawiania dochodząc do stanu pokrycia ok 40 procent terenu Unii Europejskiej.


Oraz:


Cytat:Statystyka lasów europejskich:
  • 40% własność publiczna, 60% lasów prywatnych
W jednym tekście to napisali! W odstępie dwóch akapitów!


I nadal nie widzą pomiędzy tymi faktami żadnego związkuCwaniak


RE: Ochrona planety - ZaKotem - 19.08.2019

pilaster napisał(a): A który konkretnie segment Antypisu pociąga ekologistów? Czyżby sPOKO? A może PSL? Nawet SLD to nie jest to co misiaczki lubią najbardziej.
No taki:
https://partiazieloni.pl/
Przecież jedyna partia polityczna która otwarcie głosi, że ekologizm jest głównym, a nie piętnastorzędnym składnikiem jej programu, jest jawnie w koalicji z PO.

Cytat:"konsumpcjonizm" w nauce Kościoła to "bogactwo w duchu" - czyli stan, w którym dobra materialne stają się dla delikwenta ważniejsze niż dobra duchowe i gotów jest on poświęcić te drugie dla tych pierwszych.
I dokładnie tak samo jest dla ekologistów. Potrzeba czystego środowiska naturalnego jest dla nich dobrem "duchowym", a "konsumpcjoniści" poświęcają to dobro dla nowego auta czy coś.

Cytat:Ciekawe czy oni sami by się z tym zgodzili.  Cwaniak

Pewnie nie. Tak jak chrześcijanie nie zgodziliby się z tym, że chrześcijańską naukę o zbawieniu inspirował prorok Mani, a muzułmanie z tym, że prawo koraniczne jest inspirowane żydowskim. Naziści i ich pozaniemieckie odpowiedniki nie zgodziliby się, że inspirował ich Lenin, a sam Lenin - że czerpał idee od inteligenckich narodników.


RE: Ochrona planety - kmat - 19.08.2019

ZaKotem napisał(a): Tak jak chrześcijanie nie zgodziliby się z tym, że chrześcijańską naukę o zbawieniu inspirował prorok Mani
Lepiej Zoroaster. Unikniesz w ten sposób tej pelikaniej przyczynowości wstecznej.


RE: Ochrona planety - ZaKotem - 19.08.2019

kmat napisał(a): Lepiej Zoroaster. Unikniesz w ten sposób tej pelikaniej przyczynowości wstecznej.

Dlaczego wstecznej? Chrześcijańską ortodoksyjną naukę ukształtował Augustyn, przed nim było tylko różnorodne sekciarstwo. A Augustyn żył sporo po Manim... który zresztą inspirował się i Jezusem, i Zoroastrem. Pokręcone to. Ogólnie najlepiej przyjąć, że każdy zbiera idee z tego, co aktualnie modne, choćby sam tą modą się brzydził i obrzydzenie demonstrował.


RE: Ochrona planety - zefciu - 20.08.2019

ZaKotem napisał(a): Dlaczego wstecznej? Chrześcijańską ortodoksyjną naukę ukształtował Augustyn, przed nim było tylko różnorodne sekciarstwo.
Trochę to dziwna wizja. Ortodoksja była formułowana na Soborach Powszechnych. Świętego Augustyna chyba na żadnym z nich nie było. Zaś jego pisma z oporami przenikały na Wschód, gdzie działo się najważniejsze.

Cytat:Ogólnie najlepiej przyjąć, że każdy zbiera idee z tego, co aktualnie modne, choćby sam tą modą się brzydził i obrzydzenie demonstrował.
Ale chrześcijaństwo nie ograniczało się do demonstrowania obrzydzenia wobec gnostycyzmu. Wczesne chrześcijaństwo definiowało się w opozycji do tych prądów.


RE: Ochrona planety - Vanat - 20.08.2019

pilaster napisał(a): I jeszcze jeden link do wypowiedzi klimatystów. Właściwie nawet nie wymaga żadnego komentarza. Zwraca jedynie pilaster uwagę na język:
Cytat:Nie zre­du­ko­wa­li­śmy stru­mieni popu­la­cji

Redukcja strumienia populacji....
Brzmi nawet lepiej niż "ostateczne rozwiązanieSmutny

Tylko że w wypowiedzi Meadowsa tego nie ma...
https://damnthematrix.wordpress.com/2013/03/31/there-is-nothing-we-can-do-meadows/

T
ak to jest jak się nie czyta oryginałów, tylko omówienia, skróty, komentarze ... Duży uśmiech

pilaster napisał(a):
Cytat:Ist­nieją tylko dwa spo­soby, aby zmniej­szyć wzrost ludz­ko­ści: reduk­cja liczby uro­dzeń lub zwięk­sze­nie śmier­tel­no­ści. Który by pan wybrał?
Nikt nie chce decydować.
Ja także. Zresztą i tak utra­ci­li­śmy już moż­li­wość wyboru.

Oni po prostu nie mają już wyboru...  Smutny
Przecież komuniści czy naziści, też nie chcieli nikogo zabijać. Tylko nie mieli już wyboru...

Czyli Meadows chce zabijać...
A ja chcę, żebyś nauczył się czytać ze zrozumieniem...
Meadows uważa, że jakiś czas temu mieliśmy wybór, czyli mogliśmy zredukować ilość urodzeń, żeby uniknąć głodu i wojen, które zwiększą śmiertelność.
Meadows nie uważa, że głód i wojny są dobrym wyjściem. Uważa, że są naturalnym następstwem wyczerpywania się surowców, można było je powstrzymać, ale teraz już się nie da, więc w  tym sensie "my ludzkość" a nie Meadws wraz z twoim wyimaginowanym "potężnym lobby finansowo-medialnym" nie mamy wyboru, i już tylko możemy obserwować dalsze wypadki.

pilaster napisał(a): Tak, jakby ktoś nie wiedział, wywiad jest z 2012 roku. Już wtedy oni ten peak oil przekroczyli...  Duży uśmiech Nie tylko ropy, ale i gazu (faktycznie w latach 2011-2018 wydobycie gazu na świecie wzrosło o 19%)

Wydobycie konwencjonalnej ropy i konwencjonalnego gazu wzrosło?
Wydobycie gazu i ropy łupkowej może rosnąc w nieskończoność? Jakim cudem jeśli jeden odwiert daje wydobycie max, przez 4 lata i ma szczyt wydobycia już w pierwszym roku, a potem wydobycie tylko spada?

pilaster napisał(a):
Cytat:Chiny, Szwe­cja, Niemcy, Rosja, Stany Zjed­no­czone mają różné sys­temy spo­łeczne, ale w każ­dym z tych kra­jów emi­sje CO2 rosną,

Naprawdę W latach 2011-2018 emisje z tych krajów wzrosły tylko w Chinach. We wszystkich pozostałych (nawet w Rosji) ...spadły  Cwaniak

Czyli już po udzieleniu wywiadu przez Meadowsa...
A dlaczego nastąpiła tam redukcja?

pilaster napisał(a):
Cytat:W zeszłym [2011] roku wypro­du­ko­wa­li­śmy wię­cej dwu­tlenku węgla niż przez całą dotych­cza­sową histo­rię ludz­ko­ści.

Emisje w 2011 wyniosły 32 mld ton CO2
W 2010 - 31 mld
W 2009 - 29,7 mld
Czyli tylko suma z dwóch lat 2009 i 2010 była wyższa niż z roku 2011. A co dopiero z "całej historii ludzkości"  Cwaniak
Ewidentny skrót myślowy...

Zadanie dla matematyka Pilastra: do którego roku wcześniejsze łączne emisja CO2 ludzkości osiągnęły sumaryczną wielkość 32 miliardów ton...

pilaster napisał(a): Zatem prosto i bez obcyndalania się mamy postulat nr 5 - żadne działania "techniczne", czyli pozostające w ramach normalnej wolnorynkowej gospodarki nie dadzą rozwiązania - postulat nr 6, czyli masowa ekster..., tj tfu! oczywiście redukcja strumienia populacji,  jest nieodzowna  Smutny Należy zmniejszyć liczebnosc populacji, albo przynajmniej standard jej życia.

W brew temu co zmyślasz kolego, nie ma takiego postulatu. Jest takie przewidywanie, że coś takiego nastąpi w ramach "normalnej wolnorynkowej gospodarki"
Wielokrotnie sam o tym pisałeś, jako o oczekiwanym przez ciebie scenariuszu i jakoś cię on nie przerażał.  
Pisałeś, że jak surowce będą się wyczerpywać, to ceny wzrosną, i naturalnie nierówności sprawią, że "ludzkie szumowiny" zejdą poniżej marginesu, a bogatym rozda się broń, by mogli bronić się przed "agresją" "szumowin"...
I kto tu planuje eksterminację...

pilaster napisał(a):
Cytat:Pod­czas kon­fe­ren­cji „Era ogra­ni­czeń”, która odbyła się w maju 2014, potwier­dził, że praw­do­po­dobny prze­dział cza­sowy to lata [b]2015 – 2020[/b].
No proszę. Cywilizacja właśnie runęła. Wszyscy to widzą?  Duży uśmiech 

No proszę, mamy 2020 rok. Wszyscy to widzą? Duży uśmiech


RE: Ochrona planety - pilaster - 20.08.2019

Cytat:Vanat
pilaster napisał(a): I jeszcze jeden link do wypowiedzi klimatystów. Właściwie nawet nie wymaga żadnego komentarza. Zwraca jedynie pilaster uwagę na język:
Cytat:Nie zre­du­ko­wa­li­śmy stru­mieni popu­la­cji

Redukcja strumienia populacji....
Brzmi nawet lepiej niż "ostateczne rozwiązanieSmutny

Tylko że w wypowiedzi Meadowsa tego nie ma...Oczywiście jest. 

Dział I trzeci akapit od góry, wers drugi.

Oczywiście zawsze jest możliwość że wypowiedź została sfałszowana. W takim przypadku należałoby oczekiwać jakiejś reakcji Meadowsa, żądania sprostowań, przeprosin i odszkodowania od fałszerzy. Było coś takiego? 

Nie musi Vanat odpowiadać.


Cytat:
[quote pid='722299' dateline='1566210965']
pilaster
Cytat:Ist­nieją tylko dwa spo­soby, aby zmniej­szyć wzrost ludz­ko­ści: reduk­cja liczby uro­dzeń lub zwięk­sze­nie śmier­tel­no­ści. Który by pan wybrał?
Nikt nie chce decydować.
Ja także. Zresztą i tak utra­ci­li­śmy już moż­li­wość wyboru.

Oni po prostu nie mają już wyboru...  Smutny
Przecież komuniści czy naziści, też nie chcieli nikogo zabijać. Tylko nie mieli już wyboru...

Czyli Meadows chce zabijać...
[/quote]
Nie powiedział że chce. Lenin, czy Himmler też przecież nie chcieli. Tylko nie mieli wyboru. Tak jak Meadows. I nie chce zabijać, tylko zredukować strumień populacji.


Cytat:Meadows uważa, że jakiś czas temu mieliśmy wybór,

No właśnie. Mieliście. A teraz już nie macie. Tak jak Lenin, czy Himmler
Cytat:
Cytat:pilasterTak, jakby ktoś nie wiedział, wywiad jest z 2012 roku. Już wtedy oni ten peak oil przekroczyli...  Duży uśmiech Nie tylko ropy, ale i gazu (faktycznie w latach 2011-2018 wydobycie gazu na świecie wzrosło o 19%)Wydobycie konwencjonalnej ropy i konwencjonalnego gazu wzrosło?

Definicja ropy konwencjonalnej - ta która się skończyła. Zatem ropa "konwencjonalna" z definicji jest skończona.  Cwaniak

Poza tym Meadows nic nie mówił o ropie konwencjonalnej:
Cytat:Eks­plo­ata­cja nowych złóż ropy i gazu łupko­wego nie ma zna­cze­nia – prze­kro­czy­li­śmy szczyt wydo­by­cia ropy [Peak Oil] i gazu.

Szczyt wydobycia ropy i gazu. nie szczyt wydobycia konwencjonalnej ropy i gazu. Ropa i gaz niekonwencjonalne nie mają znaczenia - tak powiedział.  Cwaniak

Cytat:Wydobycie gazu i ropy łupkowej może rosnąc w nieskończoność?

A kto powiedział że może?


Cytat:[quote pid='722299' dateline='1566210965']
pilaster
Cytat:Chiny, Szwe­cja, Niemcy, Rosja, Stany Zjed­no­czone mają różné sys­temy spo­łeczne, ale w każ­dym z tych kra­jów emi­sje CO2 rosną,

Naprawdę W latach 2011-2018 emisje z tych krajów wzrosły tylko w Chinach. We wszystkich pozostałych (nawet w Rosji) ...spadły  Cwaniak

Czyli już po udzieleniu wywiadu przez Meadowsa...


[/quote]

Już w 2011 emisje spadły w USA, Niemczech i Szwecji (choć nie w Rosji)

Cytat:A dlaczego nastąpiła tam redukcja?

Hmm... Czyżby zredukowano strumień populacji?Cytat:[quote pid='722299' dateline='1566210965']
Cytat:W zeszłym [2011] roku wypro­du­ko­wa­li­śmy wię­cej dwu­tlenku węgla niż przez całą dotych­cza­sową histo­rię ludz­ko­ści.

Emisje w 2011 wyniosły 32 mld ton CO2
W 2010 - 31 mld
W 2009 - 29,7 mld
Czyli tylko suma z dwóch lat 2009 i 2010 była wyższa niż z roku 2011. A co dopiero z "całej historii ludzkości"  Cwaniak
Ewidentny skrót myślowy...
[/quote]Skrót myślowy. To prawie jak redukcja strumienia populacji  Smutny


Cytat:
Cytat:pilasterZatem prosto i bez obcyndalania się mamy postulat nr 5 - żadne działania "techniczne", czyli pozostające w ramach normalnej wolnorynkowej gospodarki nie dadzą rozwiązania - postulat nr 6, czyli masowa ekster..., tj tfu! oczywiście redukcja strumienia populacji,  jest nieodzowna  Smutny Należy zmniejszyć liczebnosc populacji, albo przynajmniej standard jej życia.W brew temu co zmyślasz kolego, nie ma takiego postulatu.

Przeciwnie jest. Wszak "działania techniczne" nie mogą dać żadnego pozytywnego rezultatu.


Cytat:Pisałeś, że jak surowce będą się wyczerpywać, to ceny wzrosną,

Wzrosły?


Cytat:i naturalnie nierówności sprawią, że "ludzkie szumowiny" zejdą poniżej marginesu, a bogatym rozda się broń, by mogli bronić się przed "agresją" "szumowin"...

Oczywiście wszyscy czytelnicy od dawna wiedzą, że vanat łże. Taka już jego natura. Ale żeby łgać aż tak nieudolnie...  Wywracanie oczami

Cytat:
Cytat:pilaster
Cytat:Pod­czas kon­fe­ren­cji „Era ogra­ni­czeń”, która odbyła się w maju 2014, potwier­dził, że praw­do­po­dobny prze­dział cza­sowy to lata 2015 – 2020.
No proszę. Cywilizacja właśnie runęła. Wszyscy to widzą?  Duży uśmiech No proszę, mamy 2020 rok. Wszyscy to widzą? Duży uśmiech


To co, założy się Vanat, że do końca 2020 roku nastąpi prorokowane przez Meadowsa gwałtowne załamanie się zarówno populacji jak i produkcji?

Oczywiście - nie założy się.


RE: Ochrona planety - bert04 - 20.08.2019

@pilaster

Po pierwsze, kolega pisał o konwencjonalnym gazie - nie ropie. Pewnie po to, żeby odróżnić go od gazu łupkowego. Faktem jest jednak, że w kolejnym akapicie zamieścił kwiatek o tym, że "nowe złoża się nie liczą", co Ciebie częściowo usprawiedliwia.

Po drugie, zakłady na temat upadku Rosji w roku 2020 też idą w najlepsze, więc może nie wyśmiewaj się za mocno z cudzych prognoz.


RE: Ochrona planety - pilaster - 20.08.2019

bert04 napisał(a):  zakłady na temat upadku Rosji w roku 2020 też idą w najlepsze, 

Owszem. Ale Rosja to nie światowa gospodarka rynkowa, a tym bardziej globalna populacja.

Poza tym w przypadku Rosji, nawet jak pilaster przegra, to i tak wygra.  Cwaniak

A Vanat się nie założy  Duży uśmiechCytat: kolega pisał o konwencjonalnym gazie - nie ropie.Meadows mówił o ropie i gazie. Nie o konwencjonalnym gazie. I wyraźnie zaznaczył, że nowe złoża i łupki nie mają znaczenia. Czyli miał na myśli właśnie całość wydobycia.


RE: Ochrona planety - Vanat - 20.08.2019

pilaster napisał(a): Oczywiście jest. 

Dział I trzeci akapit od góry, wers drugi.

Oczywiście nie ma, przecież dawałem link do oryginalnego tekstu...

Komentujesz wywiad z Meadowsem, którego w oryginale nie znasz. Zapoznałeś jedynie z przedrukiem skrótu wywiadu z innej strony, na której autor tłumaczeń często dodaje swoje komentarze. I nie jest to fałszowaniem, bo zawsze są linki do oryginałów.

Jak wiemy jesteś mistrzem w czerpaniu wiedzy z piątej ręki i zakamarków własnej zawodnej pamięci...

pilaster napisał(a):
Cytat:Czyli Meadows chce zabijać...
Nie powiedział że chce. Lenin, czy Himmler też przecież nie chcieli. Tylko nie mieli wyboru. Tak jak Meadows. I nie chce zabijać, tylko zredukować strumień populacji.

Ty też tak jak Lenin i Himmler przecież nie chcesz zabijać. Czyli zgodnie z twoja logiką, praktycznie jesteś mordercą...

O tym, że Meadows nic o redukcji żadnych strumieni nie pisał, a ty nie czytujesz źródeł, już pisałem...

pilaster napisał(a):
Cytat:Meadows uważa, że jakiś czas temu mieliśmy wybór,
No właśnie. Mieliście. A teraz już nie macie. Tak jak Lenin, czy Himmler

"WY" czyli kto? Kogo niby jako owych NAS wymienia w wywiadzie Meadows???
Oj lekcje czytania ze zrozumieniem przydałyby się jednak Pilasterku

pilaster napisał(a): Definicja ropy konwencjonalnej - ta która się skończyła. Zatem ropa "konwencjonalna" z definicji jest skończona.  Cwaniak

??? Nie za bardzo rozumiem co bełkoczesz.
Może jednak zerknij do raportów IEA

pilaster napisał(a):
Cytat:W brew temu co zmyślasz kolego, nie ma takiego postulatu.
Przeciwnie jest. Wszak "działania techniczne" nie mogą dać żadnego pozytywnego rezultatu.

Ty postawiłeś taki postulat. On nie. On stwierdził, że nie trzeba nic już robić, bo (parafrazując ciebie) normalne mechanizmy rynkowe zredukują populację.

Czy Meadows ma rację? Może nie, skoro polityka klimatyczna zaczyna działać i jak sam napisałeś w wielu krajach nastąpiła redukcja CO2.
Czy ta redukcja jest wystarczająca? To już inny temat, i jeśli okaże się, że jednak nie, to Meadows jednak miał racje.

pilaster napisał(a): To co, założy się Vanat, że do końca 2020 roku nastąpi prorokowane przez Meadowsa gwałtowne załamanie się zarówno populacji jak i produkcji?
Oczywiście - nie założy się.

Z nim się zakładaj nie ze mną. Dlaczego uważasz że ja muszę się zgadzać z poglądami Meadowsa?
Bronie go jedynie przed nieuczciwą pełną manipulacji krytyka z twojej strony.

- Jeśli nie przestaniesz palić, to najpewniej dostaniesz raka przed 60 rokiem życia
- Mam 55 lat i jeszcze raka nie dostałem, czyli palenie nie wywołuje raka!
No wiec wywołuje, nawet jeśli ktoś pomylił się w konkretnych przewidywaniach.

pilaster napisał(a):
Cytat:i naturalnie nierówności sprawią, że "ludzkie szumowiny" zejdą poniżej marginesu, a bogatym rozda się broń, by mogli bronić się przed "agresją" "szumowin"...
Oczywiście wszyscy czytelnicy od dawna wiedzą, że vanat łże. Taka już jego natura. Ale żeby łgać aż tak nieudolnie...  Wywracanie oczami

Oczywiście wszyscy czytelnicy od dawna wiedzą, że Pilaster łże. Taka już jego natura:

A akcyza na broń jest potrzebna, żeby kupowali ją faktycznie potrzebujący, a nie menele ze strefy I i II.
(...)
Bo owi „biedni” w USA to właśnie męty społeczne (trzeba być menelem, żeby w USA być biednym),

cytaty za: 
https://blogpilastra.wordpress.com/2017/11/09/1177/


RE: Ochrona planety - pilaster - 20.08.2019


Vanat napisał(a):
pilaster napisał(a): Oczywiście jest. 

Dział I trzeci akapit od góry, wers drugi.

Oczywiście nie ma, 

Oczywiście jest. 

Dział I trzeci akapit od góry, wers drugi.


Cytat:przecież dawałem link

W tamtym nie ma. W tym jest - jakoś Meadows nie zażądał sprostowania przeprosin i odszkodowania.


Cytat:[quote pid='722409' dateline='1566300843']
pilaster
Cytat:Czyli Meadows chce zabijać...
Nie powiedział że chce. Lenin, czy Himmler też przecież nie chcieli. Tylko nie mieli wyboru. Tak jak Meadows. I nie chce zabijać, tylko zredukować strumień populacji.

Ty też tak jak Lenin i Himmler przecież nie chcesz zabijać. Czyli zgodnie z twoja logiką, praktycznie jesteś mordercą...
[/quote]Pilaster nie dąży do redukcji strumienia populacji

Cytat:
Cytat:pilaster
Cytat:Meadows uważa, że jakiś czas temu mieliśmy wybór,
No właśnie. Mieliście. A teraz już nie macie. Tak jak Lenin, czy Himmler"WY" czyli kto? Kogo niby jako owych NAS wymienia w wywiadzie Meadows???

Siebie i kogoś jeszcze. Pewnie swoich współwyznawców, zatem i Vanata. Zważywszy na fakt, że Vanat rzucił się jak lew, żeby bronić największych nawet bredni autorstwa Meadowsa (tak samo było z Malinowskim i jego konwekcją słoneczną i czerwonym olbrzymem)

Cytat:normalne mechanizmy rynkowe zredukują populację.


A co zrobicie, kiedy nie zredukują? Cytat:[quote pid='722409' dateline='1566300843']
pilasterTo co, założy się Vanat, że do końca 2020 roku nastąpi prorokowane przez Meadowsa gwałtowne załamanie się zarówno populacji jak i produkcji?
Oczywiście - nie założy się.

Z nim się zakładaj nie ze mną.
[/quote]Czyli - nie założy się.  Cwaniak


Cytat:
Cytat:pilaster
Cytat:i naturalnie nierówności sprawią, że "ludzkie szumowiny" zejdą poniżej marginesu, a bogatym rozda się broń, by mogli bronić się przed "agresją" "szumowin"...
Oczywiście wszyscy czytelnicy od dawna wiedzą, że vanat łże. Taka już jego natura. Ale żeby łgać aż tak nieudolnie...  Wywracanie oczami Oczywiście wszyscy czytelnicy od dawna wiedzą, że Pilaster łże. Taka już jego natura:

A akcyza na broń jest potrzebna, żeby kupowali ją faktycznie potrzebujący, a nie menele ze strefy I i II.
(...)
Bo owi „biedni” w USA to właśnie męty społeczne (trzeba być menelem, żeby w USA być biednym),

No i? Gdzie tu jest, że biedni z powodu wyczerpania zasobów zejdą poniżej marginesu by bogaci ich eksterminowali?


RE: Ochrona planety - Vanat - 20.08.2019

pilaster napisał(a):
Cytat:Oczywiście wszyscy czytelnicy od dawna wiedzą, że Pilaster łże. Taka już jego natura:

A akcyza na broń jest potrzebna, żeby kupowali ją faktycznie potrzebujący, a nie menele ze strefy I i II.
(...)
Bo owi „biedni” w USA to właśnie męty społeczne (trzeba być menelem, żeby w USA być biednym),
No i? Gdzie tu jest, żaby bogaci mieli eksterminować biednych?

Jak to gdzie? 
Taki jest przecież twój oczywisty postulat, którego ostrożnie głośno nie wypowiedziałeś, tak samo jak Himmler i Lenin, ale gdy tylko zajdzie konieczność to posiadacze broni będą wiedzieli po co ja mają.

Ja widzę, że przenikliwa logika twoich argumentów działa tylko w jedną stroną Duży uśmiech


RE: Ochrona planety - Łazarz - 20.08.2019

Ale gdzie tu do jasnej cholery jest o rozdawaniu broni bogatym?


RE: Ochrona planety - Vanat - 20.08.2019

pilaster napisał(a):
Cytat:przecież dawałem link
W tamtym nie ma. W tym jest - jakoś Meadows nie zażądał sprostowania przeprosin i odszkodowania.

Serio? Masz jakiś bardziej żenujące argumenty by pokryć swoją niekompetencję i korzystanie ze omówień skrótów tłumaczeń, gdy dostępny jest oryginał?

pilaster napisał(a): Pilaster nie dąży do redukcji strumienia populacji
Czyli dokładnie tak jak Lenin i Himmler!


RE: Ochrona planety - pilaster - 20.08.2019

Łazarz napisał(a): Ale gdzie tu do jasnej cholery jest o rozdawaniu broni bogatym?

W ogóle gdzie pilaster napisał coś pozytywnego o rozdawaniu. Czegokolwiek komukolwiek  Duży uśmiech